REGIONALNI SASTANK U SKLOPU PROJEKTA “SEE URBAN – IZGRADNJA AKCIJSKE MREŽE URBANE OTPORNOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI” – ZAKLJUČCI

OPATIJA 16.-18. listopada 2017.

Smanjenje rizika od katastrofa je multidisciplinarno područje.
Kod planskih priprema za izvanredne situacije u obzir treba uzeti ranjivost, raspoložive kapacitete, prepoznate rizike i izloženost ranjivih skupina prepoznatim rizicima, uz analizu rizika tijekom vremena. U cilju smanjenja rizika od katastrofa potrebno je fokusirati se na ulogu civilnog društva u tome, i to posebno u odnosu na ranjive skupine.
Cilj smanjenja rizika od katastrofa je fokusiranje na utjecaj rizika na ranjive skupine i kako civilno društvo može doprinijeti ublažavanju rizika od katastrofa.

Na trima globalnim konferencijama održanima 2015. i 2016. usvojeni su dokumenti politika za smanjenje rizika od katastrofa i to:
• Okvir Sendai sa globalnim ciljevima i prioritetnim akcijama za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.-2030.,
• Ciljevi održivog razvoja i
• Pariški sporazum o klimatskim promjenama.

Također, kao rezultat Svjetskog humanitarnog samita iz lipnja 2015. proizašao je dokument koji razmatra tri poglavlja:
• područje konvergencije između globalnih direktiva,
• šest prirodnih katastrofa (zemljotres, klizišta, poplave, suše, toplinski val i šumske požare) i tehničko-tehnološke nesreće,
• ranjive skupine na području Zapadnog Balkana i razloge njihove pojavnosti
• te također razmatra koje su to ranjive skupine na Zapadnom Balkanu i zašto.

Drugo poglavlje govori o prirodnim nesrećama i katastrofama izazvanima ljudskim djelovanjem. Mnoge katastrofe rezultat su neriješenih problema upravljanja rizicima i pogrešnih izbora u razvoju nekog područja. Pokazuje se da su rizici od katastrofa vezani za lokaciju i da su dinamični, tako da je za upravljanje rizicima izuzetno važno prostorno planiranje kao i upotreba programskih alata za prostorno planiranje, jer prirodni rizici na poznaju granice.
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu usmjeren je na jačanje suradnje između Unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustava za prevenciju, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem. U okviru Mehanizma Unije ponajprije treba osigurati zaštitu stanovništva, imovine i kulturne baštine od svih vrsta prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uključujući ekološke katastrofe, zagađenje mora i hitne zdravstvene situacije, do kojih dolazi unutar ili izvan Unije.

Uloga regionalnih i lokalnih tijela u upravljanju katastrofama vrlo je važna.
Regionalna i lokalna tijela stoga trebaju biti na prikladan način uključena u aktivnosti koje se provode na temelju Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u skladu s nacionalnim strukturama i propisima država članica.

Prioriteti Sendai politike smanjenja rizika od katastrofa i velikih nesreća prvenstveno se odnose na:

  • uspostavu i jačanje koordinacije državnih organizacija koje su sastavljane od relevantnih sudionika (operativnih snaga) na nacionalnoj i lokalnoj razini, kao što su nacionalne i lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa;
  • aktivno sudjelovanje regionalnih i lokalnih platformi za smanjenje rizika od katastrofa i tematskih platforma u globalnoj platformi za smanjenje rizika od katastrofa, kako bi se stvorila učinkovita partnerstva za pravovremeni odgovor na velike nesreće i katastrofe;
  • poboljšanje suradnje između sudionika na lokalnoj i regionalnoj razini, ponajprije putem udruga i nevladinih organizacija, u cilju jačanja svijesti o klimatskim promjenama i rizicima od katastrofa
  • podrška razvoju lokalnih, nacionalnih, regionalnih i globalnih sustava i usluga za razmjenu informacija o dobrim iskustvima, politikama, planovima i mjerama za smanjenje rizika od katastrofa, a koji su zbog ekonomičnosti i jednostavnosti tehnologije prihvatljivi za korisnika.

Cilj projekta SEE URBAN u skladu je sa SENDAI politikom, u prvom redu kroz jačanje suradnje na lokalnoj i regionalnoj razini na području urbanog smanjenja rizika od katastrofa, uspostavi partnerskih mreža i razvijanje baze podataka s provedbenim dokumentima iz područja smanjenja rizika od katastrofa. Također, prenošenjem iskustava i zajedničkom suradnjom namjera je ojačati znanja partnera na lokalnoj/regionalnoj razini na temu urbanih rizika.

Jačanje preventive i uloge lokalne i regionalne razine u području urbanih rizika, temeljne su pretpostavke za pravovremenu reakciju u cilju smanjenja rizika od katastrofa. Upravo stoga je ova suradnja lokalne i regionalne samouprave na projektu SEE URBAN i njeno povezivanje u globalnu platformu izuzetno važna za stvaranje bolje komunikacije i jačanje preventive u području urbane sigurnosti u zemljama i na teritoriju jugoistočne Europe.